Algemene Bepalingen

1. Algemeen

1.1 Deze algemene bepalingen zijn geldig vanaf de inschrijving via de website of email voor een lesprogramma. De klant stem hierbij in tot betaling van de facturen voor de gevolgde lessen bij Het Popstation.

1.2 Wanneer er met de muzieklessen is aangevangen, zullen deze vanzelf doorlopen tot het moment wanneer de klant heeft aangegeven de lessen te willen stoppen (zie Opzeggen). Een maand opzegtermijn wordt daarbij in ogenschouw genomen.

1.3 Het Popstation bevindt zich in het souterrain van het pand De Berenkuil aan de Biltstraat 166 te Utrecht en op de eerste verdieping van Rendementsweg 10A te Mijdrecht. Het Popstation heeft ook een wachtruimte.

2. Lestijden

2.1 De lessen van Het Popstation lopen zo veel mogelijk parallel aan de lessen van het basisonderwijs Midden-Nederland. Het Popstation heeft een eigen jaarrooster, deze is te zien in Het Popstation of op hetpopstation.nl.

2.2 De individuele lessen duren standaard 30 minuten, tenzij anders overeen gekomen. De band- en popkoorlessen duren standaard 60 minuten. 

2.3 Wanneer de individuele lessen per instrument gegeven worden is afhankelijk van het weekrooster. Een lesmoment wordt bepaald door de docent in overleg met de leerling.

3. Benodigdheden

3.1 De leerling neemt zelf zijn instrument mee naar de les en is zelf verantwoordelijk voor aanschaf voor benodigd lesmateriaal en te vervangen onderdelen of onderhoud voor zijn/haar instrument.

3.2 Leerling dient zelf, indien nodig, voor gehoorbescherming te zorgen. Het Popstation is niet verantwoordelijk voor gehoorbeschadiging.

4 Kosten en Betaling

4.1 Een standaard les van 30 minuten kost € 21,-. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder zal 21% btw boven op het lestarief in rekening worden gebracht. Voor popkoor-, bandlessen en andere groepslessen zijn andere tarieven van toepassing (zie Aan de slag).

4.2 Voor muzieklessen bij Het Popstation wordt per semester (half schooljaar) betaald. Hiervoor ontvang je na aanvang van de lessen via e-mail een factuur die binnen een maand betaald dient te worden. Er kan ook per maand betaald worden via automatische incasso. Inschrijven voor incasso kan via deze link.

4.3 Bij eenmalig te laat betalen wordt er contact met je opgenomen. Meermaals te laat betalen kan resulteren in het beëindigen van de muzieklessen en / het rekenen van administratiekosten.

4.4 Gevolgde lessen kunnen niet teruggevorderd worden. Betaalde lessen kunnen enkel teruggevorderd worden bij opzegging (zie Opzeggen), langdurige ziekte of andere aantoonbare overmacht.

5. Afwezigheid

5.1 Bij afwezigheid van de reguliere docent zal er een vervangende docent, met vergelijkbare vaardigheid en kennis ingezet worden. Indien dit niet mogelijk is zal de les op een met de docent overeen te komen moment ingehaald worden.

5.2 Bij afwezigheid van de leerling zal er een afspraak gemaakt worden voor het inhalen van de les(sen).

5.3 De leerling dient zich bij ziekte of afwezigheid 24 uur voor aanvang af te melden bij docent of Het Popstation. Wanneer dit niet gebeurt, zal de les niet worden ingehaald.

5.4 Er wordt maximaal 1 les per leerling, per semester ingehaald. Er worden dus maximaal 2 lessen per leerling per jaar ingehaald, en alleen wanneer de leerling zich minimaal 24 uur voor aanvang heeft afgemeld. Wanneer een docent meer dan 2 keer zonder vervanging afwezig is zullen deze lessen wél worden ingehaald.

5.5 De in te halen lessen dienen in hetzelfde jaar, naar redelijkheid binnen de mogelijkheden die docenten aandraagt, ingehaald te worden. Aan het eind van het schooljaar is hier nog extra mogelijkheid voor in de compensatieweek.

5.6 Bij afmelding van een leerling voor een groepsles (popkoor, band) kan geen terugvordering van lesgeld worden gedaan. Hierbij sluiten wij ons aan bij groepslessen zoals bij voetbalclubs of scouting. Enkel bij aantoonbare overmacht kan in overleg met Het Popstation tot een terugvordering worden besloten.

6. Opzeggen

6.1 Er geldt een maand opzegtermijn voor de muzieklessen bij Het Popstation. De laatste lesmaand gaat in op de eerste dag van de maand na de maand van opzegging. Dit is tevens de laatste maand die in rekening wordt gebracht.

Voorbeeld:

  • Op 28 januari opzeggen betekent dat de lessen tot en met eind februari gevolgd moeten worden.
  • Op 10 januari opzeggen betekent dat de lessen tot en met eind februari gevolgd moeten worden.

6.2 Opzegging dient via email te worden ingediend bij info@hetpopstation.nl. Niet enkel via de docent.